رئيس القسم

د.احلام حسين جعفر

07708834116

مقرر القسم

م.د وابي نوري علاوي

07736266504

dr.rabi_alwaily@alkutcollege.edu.iq

CV