دانشگاه کوت قرارداد همکاری علمی مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد به منظور نصب سیستم انرژی خورشیدی در آن منعقد می کند.

جهت همکاری مشترک با دانشگاه فردوسی/مشهد جمهوری اسلامی ایران در سطوح علمی، دانشگاهی، فرهنگی و فنی و بر اساس دستورات وزارت آموزش عالی و تحقیقات علمی عراق در زمینه بازگشایی با دانشگاه های بین المللی در خدمت ما. کشور عزیز، رئیس هیئت مدیره کالج دانشگاه الکوت، استادیار دکتر طالب الموسوی قرارداد همکاری منعقد می