دانشگاه الکوت قرارداد همکاری علمی و فرهنگی مشترک با دانشگاه الزهرا (سلام الله علیها) برای دختران جمهوری اسلامی ایران را امروز فعال می کند.

در حاشیه بازدید علمی و آکادمیک خود از دانشگاه های عربی و بین المللی، رئیس هیئت مدیره دانشکده دانشگاه الکوت، استادیار دکتر طالب الموسوی، چندین قرارداد منعقد و تعدادی از آنها را به اجرا درآورد. در سال های گذشته منعقد شده و برای فعال سازی قراردادی که در سال گذشته منعقد کرده است و